در حال نمایش 2 نتیجه

مواد نانویی ضدبرچسب

با اعمال این محصول بر روی دیوار دیگر نگران آگهی ها و برچسب های تبلیغاتی نباشید. این مواد مانع چسبیدن برچسب بر روی سطح می باشند.

مواد پاک کننده برچسب

با استفاده از این محصول می توانید برچسب های روی سطح را به راحتی بردارید.